3 Zhè bú shì nà mùjiang ma . bú shì Mǎlìyà de érzi , Yǎgè , Yuēxī , Yóudà , Xīmén de zhǎng xiōng ma . tāde meìmei men bú yĕ shì zaì wǒmen zhèlǐ ma . tāmen jiù yànqì tā . ( yànqì tā yuánwén zuò yīn tā diēdǎo )