2 Tā dào le ānxīrì , tā zaì gōngtáng lǐ jiàoxun rén . zhòngrén tīngjian , jiù shén xīqí , shuō , zhè rén cóng nàli yǒu zhèxie shì ne , suǒ cìgĕi tāde shì shénme zhìhuì , tā shǒu suǒ zuò de shì hédĕng de yìnéng ne .