35 Yīnwei fán jiù zìjǐ shēngmìng de , ( shēngmìng huò zuò línghún xià tóng ) bì sàngdiào shēngmìng . fán wèi wǒ hé Fúyin sàngdiào shēngmìng de , bì jiù le shēngmìng .