14 Fán bù jiēdaì nǐmen , bù tīng nǐmen de huà de rén , nǐmen líkāi nà jiā , huò shì nà chéng de shíhou , jiù bǎ jiǎo shang de chéntǔ duò xià qù .