We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
33 Nǐmen zaì tīng yī ge bǐyù . yǒu ge jiā zhǔ , zāi le yī ge pútaóyuán , zhōuwéi juān shang líba , lǐmiàn wā le yī ge yējiǔchí , gĕ le yī zuò lóu , zū gĕi yuán hù , jiù wǎng waìguó qù le .