16 Nǐmen jìnshí de shíhou , bùkĕ xiàng nà jiǎmàowéishànderén , liǎn shang daì zhe chóuróng . yīnwei tāmen bǎ liǎn nòng de nánkàn , gùyì jiào rén kàn chū tāmen shì jìnshí . wǒ shízaì gàosu nǐmen , tāmen yǐjing dé le tāmende shǎngcì .