10 Zaì nǐmen kuaìlè de rìzi hé jiéqī , bìng yuè shuò , xiàn Fánjì hépíng ān jì , yĕ yào chuīhào , zhè dōu yào zaì nǐmen de shén miànqián zuòwéi jìniàn . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .