Mínshùjì 10:9

9 Nǐmen zaì zìjǐ de dì , yǔ qīyē nǐmen de dírén dǎzhàng , jiù yào yòng haó chuī chū dàshēng , biàn zaì Yēhéhuá nǐmen de shén miànqián de mĕng jìniàn , yĕ mĕng zhĕngjiù tuōlí chóudí .