20 Yào chī yī gè zhĕng yuè , shènzhì ròu cóng nǐmen bíkǒng lǐ pèn chūlai , shǐ nǐmen yànwù le , yīnwei nǐmen yànqì zhù zaì nǐmen zhōngjiān de Yēhéhuá , zaì tā miànqián kū haó shuō , wǒmen wèihé chū le Āijí ne .