21 Móxī duì Yēhéhuá shuō , zhè yǔ wǒ tóng zhù de bǎixìng , bùxíng de nánrén yǒu liù shí wàn , nǐ hái shuō , wǒ yào bǎ ròu gĕi tāmen , shǐ tāmen kĕyǐ chī yī gè zhĕng yuè .