We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
23 Jiù shì Yēhéhuá jiè Móxī yīqiè suǒ fēnfu nǐmen de , zì nà rì yǐ zhì nǐmen de shì shìdaì daì ,