25 Jìsī yào wéi Yǐsèliè quánhuì zhòng shú zuì , tāmen jiù bì mĕng shèmiǎn , yīnwei zhè shì cuòwù . tāmen yòu yīn zìjǐ de cuòwù , bǎ gōngwù , jiù shì xiàng Yēhéhuá xiàn de huǒ jì hé shú zuì jì , yībìng fèng dào Yēhéhuá miànqián .