15 Móxī jiù shén fānù , duì Yēhéhuá shuō , qiú nǐ búyào xiǎngshòu tāmende gōngwù . wǒ bìng méiyǒu duó guō tāmen yī pǐ lü , yĕ méiyǒu haì guō tāmen yī gèrén .