Mínshùjì 16:13

13 Nǐ jiàng wǒmen cóng liú nǎi yǔ mì zhī dì lǐng shàng lái , yào zaì kuàngyĕ shā wǒmen , zhè qǐ wéi xiǎoshì , nǐ hái yào zì lì wéi wáng xiá guǎn wǒmen ma ,