3 Tāmen yào shǒu suǒ fēnfu nǐde , bìng shǒu quán zhàngmù , zhǐshì bùkĕ āijìn shèng suǒ de qìjù hé tán , miǎndé tāmen hé nǐmen dōu sǐwáng .