18 Bì dàng yǒu yī gè jiéjìng de rén ná niúxī cǎo zhàn zaì zhè shuǐ zhōng , bǎ shuǐ sǎ zaì zhàngpéng shàng , hé yīqiè qìmǐn bìng zhàngpéng neì de zhòngrén shēnshang , yòu sǎ zaì mó le gútou , huò mó le beì shā de , huò mó le zì sǐ de , huò mó le fùnmù de nà rénshēn shàng .