20 Dàn nà wūhuì ér bú jiéjìng zìjǐ de , yào jiàng tā cóng huì zhōng jiǎnchú , yīnwei tā diànwū le Yēhéhuá de shèng suǒ . chú wūhuì de shuǐ méiyǒu sǎ zaì tā shēnshang , tā shì bú jiéjìng de .