4 Tāmen cóng hé Ěr shān qǐ xíng , wǎng Hónghǎi nà tiaó lù zǒu , yào rǎo guò Yǐdōng dì . bǎixìng yīn zhè lù nán xíng , xīn zhōng shén shì fán zào ,