Mínshùjì 21:3

3 Yēhéhuá yīngyún le Yǐsèliè rén , bǎ Jiānán rén jiāofù tāmen , tāmen jiù bǎ Jiānán rén hé Jiānán rén de chéngyì jìn xíng huǐmiè . nà dìfang de míng biàn jiào Héĕrmǎ ( héĚr mǎ jiù shì huǐmiè de yìsi ) .