Mínshùjì 21:5

5 Jiù yuàn £¿ £¿ shén hé Móxī shuō , nǐmen wèishénme bǎ wǒmen cóng Āijí lǐng chūlai , shǐ wǒmen sǐ zaì kuàngyĕ ne , zhèlǐ méiyǒu liáng , méiyǒu shuǐ , wǒmen de xīn yànwù zhè dàn bó de shíwù .