65 Yīnwei Yēhéhuá lún dào tāmen shuō , tāmen bìyào sǐ zaì kuàngyĕ . suǒyǐ , chúle Yéfúní de érzi Jiālè hé nèn de érzi Yuēshūyà yǐwaì , lián yī gèrén yĕ méiyǒu cún liú .