Mínshùjì 27:1

1 Shǔ Yūesè de érzi Mǎnáxī de gè zú , yǒu Mǎnáxī de xuán sūn , Machir de céng sūn , Jīliè de sūnzi , Xīfú de érzi xī luo fēi hā de nǚér , míng jiào Mǎlā , nuó a , hé lā , Mìjiā , Desǎ . tāmen qián lái ,