63 Zhèxie jiù shì beì Móxī hé jìsī YǐlìYàsā suǒ shǔ de . tāmen zaì Móyē píngyuán yǔ Yēlìgē xiāngduì de Yuēdànhé bian shǔ diǎn Yǐsèliè rén .