39 Fán beì shǔ de Lìwèi rén , jiù shì Móxī , Yàlún zhào Yēhéhuá fēnfu suǒ shǔ de , àn zhe jia shì , cóng yī gè yuè yǐwaì de nánzǐ , gōng yǒu èr wàn èr qiā míng .