Mínshùjì 3:41

41 Wǒ shì Yēhéhuá . nǐ yào jiǎnxuǎn Lìwèi rén guī wǒ , daìtì Yǐsèliè rén suǒ yǒu tóushēng de , yĕ qǔ Lìwèi rén de shēngchù daìtì Yǐsèliè suǒ yǒu tóushēng de shēngchù .