38 Zaì zhàngmù qián dōngbiān , xiàng rì chū zhī dì ān yíng de shì Móxī , Yàlún , hé Yàlún de érzi . tāmen kānshǒu shèng suǒ , tì Yǐsèliè rén shǒu Yēhéhuá suǒ fēnfu de . jìn qián lái de waìrén , bì beì zhìsǐ .