Mínshùjì 3:40

40 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ yào cóng Yǐsèliè rén zhōng shǔ diǎn yī gè yuè yǐwaì , fán tóushēng de nánzǐ , bǎ tāmende míngzi jì xià .