4 Dào le Yǐsèliè rén de xǐ nián , zhè nǚér de chǎnyè jiù Bìjiā zaì tāmen zhàngfu zhīpaì de chǎnyè shàng . zhèyàng , wǒmen zǔzong zhīpaì de chǎnyè jiù jiǎnshǎo le .