Mínshùjì 36:6

6 Lún dào xī luo fēi hā de zhòng nǚér , Yēhéhuá zhèyàng fēnfu shuō , tāmen kĕyǐ suíyì jià rén , zhǐshì yào jià tóng zōng zhīpaì de rén .