3 Tāmen ruò jià Yǐsèliè bié zhīpaì de rén , jiù bì jiàng wǒmen zǔzong suǒ wèi liú de chǎnyè jiā zaì tāmen zhàngfu zhīpaì de chǎnyè zhōng . zhèyàng , wǒmen niānjiū suǒ de de chǎnyè jiù yào jiǎnshǎo le .