16 Sǎoluó duì tā shūshu shuō , tā míng míng dì gàosu wǒmen lü yǐjing zhǎo zhe le . zhìyú Sǎmǔĕr suǒ shuō de guó shì , Sǎoluó què méiyǒu gàosu shūshu .