24 Sǎmǔĕr duì zhòng mín shuō , nǐmen kàn Yēhéhuá suǒ jiǎnxuǎn de rén , zhòng mín zhōng yǒu kĕ bǐ tāde ma . zhòng mín jiù dàshēng huānhū shuō , yuàn wáng wàn suì .