Sāmǔĕrjìshàng 10:25

25 Sǎmǔĕr jiāng guó fǎ duì bǎixìng shuō míng , yòu jì zaì shū shàng , fàng zaì Yēhéhuá miànqián , ránhòu qiǎn sǎn zhòng mín , gè huí gè jiā qù le .