We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
19 Zhòng mín duì Sǎmǔĕr shuō , qiú nǐ wèi púrén men dǎogào Yēhéhuá nǐde shén , miǎndé wǒmen sǐwáng , yīnwei wǒmen qiú lì wáng de shì zhēng shì zuì shàng jiā zuì le .