Sāmǔĕrjìshàng 12:17

17 Zhè bú shì gē maìzi de shíhou ma . wǒ qiúgào Yēhéhuá , tā bì dá léi jiàng yǔ , shǐ nǐmen yòu zhīdào yòu kàn chū , nǐmen qiú lì wáng de shì shì zaì Yēhéhuá miànqián fàn dà zuì le .