7 Fēilìshì rén jiù jùpà qǐlai , shuō , yǒu shén dào le tāmen yíng zhōng . yòu shuō , wǒmen yǒu huò le . xiàng lái bú céng yǒu zhèyàng de shì .