Sāmǔĕrjìshàng 4:9

9 Fēilìshì rén nǎ , nǐmen yào gāngqiáng , yào zuò dà zhàngfu , miǎndé zuò Xībólái rén de núpú , rútóng tāmen zuò nǐmen de núpú yíyàng . nǐmen yào zuò dà zhàngfu , yǔ tāmen zhēng zhàn .