43 Yǐsèliè rén huídá Yóudà rén shuō , àn zhīpaì , wǒmen yǔ wáng yǒu shí fēn de qíng fēn . zaì Dàwèi shēnshang , wǒmen yĕ bǐ nǐmen gèng yǒu qíng fēn . nǐmen wèihé miǎoshì wǒmen , qǐng wáng huí lái bù xiān yǔ wǒmen shāngliang ne . dàn Yóudà rén de huà bǐ Yǐsèliè rén de huà gèng yìng .