We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Yà Mǎsā méiyǒu fángbeì Yuēyē shǒu lǐ suǒ ná de dāo . Yuēyē yòng dāo cī rù tāde dù fù , tāde cháng zǐ liú zaì dì shàng , méiyǒu zaì cī tā , jiù sǐ le . Yuēyē hé tā xiōngdi yà bǐ shāi wǎng qián zhuīgǎn bǐ jī lì de érzi Shìbā .