8 Tāmen dào le Jībiàn de dà pánshí nàli , yà Mǎsā lái yíngjiē tāmen . nàshí Yuēyē chuān zhe zhàn yǐ , yào shù peì dāo de daìzi , dāo zaì qiào neì . Yuēyē qián xíng , dāo cóng shāo neì diào chūlai .