8 Jiāng yī shī bō shè de shǒu jí ná dào Xībǎilún jiàn Dàwèi wáng , shuō , wáng de chóudí Sǎoluó céng xún suǒ wáng de xìngméng . kàn nǎ , zhè shì tā érzi yī shī bō shè de shǒu jí . Yēhéhuá jīnrì wèi wǒ zhǔ wǒ wáng zaì Sǎoluó hé tā hòuyì de shēnshang bào le chóu .