Sāmǔĕrjìxià 4:7

7 Tāmen jìn fángzi de shíhou , yī shī bō shè zhèngzaì wòfáng lǐ tǎng zaì chuáng shàng , tāmen jiāng tā shā sǐ , gē le tāde shǒu jí , ná zhe shǒu jí zaì yà là bā zǒu le yī yè ,