1 Nàshí , Yēhéhuá fēnfu wǒ shuō , nǐ yào zaó chū liǎng kuaì shí bǎn , hé xiānqián de yíyàng , shàng shān dào wǒ zhèlǐ lái , yòu yào zuò yī mù jǔ .