Shēnméngjì 10:4

4 Yēhéhuá jiāng nà dà huì zhī rì , zaì shān shàng cóng huǒ zhōng suǒ chuán yǔ nǐmen de shí tiaó jiè , zhào xiānqián suǒ xiĕ de , xiĕ zaì zhè bǎn shàng , jiāng bǎn jiāo gĕi wǒ le .