4 Yĕ méiyǒu kànjian tā zĕnyàng daì Āijí de jūn bīng , chē mǎ , tāmen zhuīgǎn nǐmen de shíhou , Yēhéhuá zĕnyàng shǐ Hónghǎi de shuǐ yānmò tāmen , jiāng tāmen mièjué , zhídào jīnrì ,