6 Yĕ méiyǒu kànjian tā zĕnyàng daì Liúbiàn zǐsūn Yǐlì yē de érzi dà tān , yà bǐ lán , dì zĕnyàng zaì Yǐsèliè rén zhōngjiān kāikǒu , tūn le tāmen hé tāmende jia juàn , bìng zhàngpéng yǔ gēn tāmende yīqiè huó wù .