15 Yào dàng rì gĕi tā gōngjià , bùkĕ dĕng dào rìluò . yīnwei tā qióngkǔ , bǎ xīn fàng zaì gōngjià shàng , kǒngpà tā yīn nǐ qiúgào Yēhéhuá , zuì biàn guī nǐ le .