Shēnméngjì 24:13

13 Rìluò de shíhou , zǒng yào bǎ dàngtou hái tā , shǐ tā yòng nà jiàn yīfu gaì zhe shuìjiào , tā jiù wéi nǐ zhùfú . zhè zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián jiù shì nǐde yì le .