14 Wǒ shǒu sāng de shíhou , méiyǒu chī zhè shèngwù . bú jiéjìng de shíhou , yĕ méiyǒu ná chūlai , yòu méiyǒu wéi sǐ rén sòng qù . wǒ tīng cóng le Yēhéhuá wǒ shén de huà , dōu zhào nǐ suǒ fēnfu de xíng le .