64 Yēhéhuá bì shǐ nǐmen fēnsàn zaì wàn mín zhōng , cóng dì zhèbiān dào dì nàbiān , nǐ bì zaì nàli shìfèng nǐ hé nǐ lièzǔ sù bú rènshi , mùtou shítou de shén .